Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek
(érvényes 2019. május 1-től)

 

Az ADS Bt. (székhely: Dunakeszi, Baross Gábor u. 8/B., cégjegyzékszám: 13 06 069508, adószám: 22116835-1-13) üzemelteti az „www.ujepitesulakasok.com” megnevezésű honlapot. A honlap célja, hogy egy helyre összegyűjtse és könnyen áttekinthető formában bemutassa a magyarországi új építésű ingatlanok kínálatát.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák az ADS Bt. (a továbbiakban: Megbízott) hirdetésértékesítési tevékenysége körébe tartozó megrendelésekkel, illetve szerződésekkel kapcsolatos jogviszonyokban a Felek jogait és kötelezettségeit. Az ÁSZF mellékletét képezi a Megbízott mindenkor hatályos médiaajánlata (továbbiakban: Médiaajánlat).

Az ADS Bt. hirdetésértékesítési tevékenysége az általa üzemeltetett www.ujepitesulakasok.com honlapra vonatkozik (továbbiakban: Honlap).

A hirdető (a továbbiakban: Megbízó) megrendelése egyben a Megbízott Általános Szerződési Feltételeinek elfogadását, a megrendelés Megbízott általi elfogadása egyben a megjelenésre vonatkozó egyedi szerződés létrejöttét jelenti.

I. Általános rendelkezések

1. A Megbízó tudomásul veszi, hogy elfogadott megrendelés esetén a Megbízott a Honlapon biztosítja a megrendelt hirdetés (továbbiakban: Hirdetés) megjelenését, – amennyiben jelen ÁSZF, illetve az annak mellékletéül szolgáló Médiaajánlat eltérően nem rendelkezik – ellenszolgáltatás fejében.
A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megbízott a megrendelést elfogadja, úgy a Megbízó és Megbízott között a jelen ÁSZF szerinti tartalommal megbízási szerződés jön létre.
A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megbízott a megrendelést nem fogadja el, úgy a Megbízó és Megbízott között szerződés nem jön létre.
Jelen Általános Szerződési Feltételek és a Megbízott Médiaajánlata valamennyi egyedi megállapodás elválaszthatatlan része. Amennyiben az egyedi megállapodásban a Felek jelen feltételtől eltérnek, az adott jogviszonyra a feltételeket az egyedi megállapodásban foglalt eltérésekkel lehet alkalmazni.

2. A Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott jogosult dönteni a Honlap aktuális portfóliójáról és szerkezetéről, annak egyoldalú változtatási jogát Megbízott fenntartja.

3. A Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott kizárja a felelősségét a Honlap technikai okból történő leállásáéért, továbbá Megbízottat nem terheli felelősség a karbantartás céljából történő leállásáért sem. A Honlap rendkívüli karbantartását, frissítését és az emiatti esetleges leállást Megbízott minden esetben a legrövidebb időn belül jelzi a Megbízónak.

4. Megbízó lehetőleg a megrendeléssel egyidejűleg köteles Megbízott részére a megrendelni kívánt Hirdetés anyagát megküldeni.
Megbízott köteles a Hirdetést az első elhelyezést megelőzően technikai szempontból megvizsgálni, továbbá jogosult a tartalmi szempontból történő vizsgálatra is. Ha az elhelyezésnek bármilyen technikai akadálya merül fel, arról Megbízott haladéktalanul értesíti a Megbízót.
A tartalmi szempontból történő megvizsgálás alapján Megbízott jogosult jelezni Megbízó felé, amennyiben az elhelyezésnek bármilyen akadálya merül fel, azonban a tartalmi vizsgálat hiánya nem eredményezi a tartalommal kapcsolatosan Megbízott felelősségét, a Hirdetés tartalmáért minden szempontból Megbízót terheli a felelősség.

5. Megbízott elfogadott megrendelés esetén is jogosult jogkövetkezmény nélkül elutasítani a Hirdetés elhelyezését, ha a Megbízó a létrejött megbízási szerződést nem tartja be, illetve ha a megrendelés elfogadása nem a Hirdetés pontos tartalmának vagy technikai kivitelezésének ismeretében történt, és Megbízott a Hirdetés pontos ismeretében megállapítja, hogy elhelyezésének technikai és/vagy tartalmi akadálya van.

6. Megbízó felel a Hirdetés tartalmának valódiságáért és szavatol azért, hogy a Megbízott részére, közzététel céljából átadott anyag tartalma megfelel a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, annak közzététele harmadik személyek jogszabályban meghatározott jogait – ide értve a személyiségi-, szerzői-, a szerzői joghoz kapcsolódó (szomszédos)-, védjegy-, adatvédelmi jogokat is – nem sérti.
Megbízott jogosult a közzétételt megtagadni vagy felfüggeszteni, amennyiben tudomására jut, hogy az anyag tartalma jogszabálysértő. A Megbízó, mint hirdető felel bármely hatóság és harmadik személy felé a Hirdetéssel összefüggésben. Az esetleges eljárások során Megbízottra rótt bírságot, eljárási díjakat, jogi költségeket, illetőleg a Megbízottat ért kárt a Megbízó köteles teljes egészében Megbízottnak megtéríteni.

7. Audiovizuális Hirdetés esetében a Megbízó szavatolja, hogy az audiovizuális Hirdetésben felhasznált mű kapcsán a szerzői jogosultakkal a felhasználásra vonatkozóan megállapodott, mely megállapodás alapján a Megbízóra idő- és helybeli egyedi hozzáférés szerinti nyilvánossághoz közvetítési jog átruházásra került (a felhasználási időszak alatt és területen).
A Megbízó a Hirdetésre vonatkozó esetleges jogdíj megfizetéséért helytállni tartozik.

8. A Honlapon elhelyezett Hirdetés jogszabályt, szakmai szabályt, etikai és esztétikai normát és a jelen ÁSZF-et nem sértheti, bármely jogsértés a Megbízó felelőssége, mellyel kapcsolatban mind a Megbízott, mind harmadik személyek felé Megbízó helytállni köteles.

9. Amennyiben harmadik személy jogsértésre hivatkozással kéri valamely Hirdetés elhelyezésének felfüggesztését vagy megszüntetését, Megbízott köteles erről haladéktalanul értesíteni a Megbízót. A Megbízó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 12 órán belül írásban nyilatkozni hozzájárul-e a kérelem teljesítéséhez. Ha a Megbízó továbbra is kéri a Hirdetés elhelyezését, úgy köteles nyilatkozni a bejelentésben foglaltakról és vállalni a teljes anyagi és egyéb felelősséget. Ezen nyilatkozat alapján, illetőleg nyilatkozat hiányában Megbízott dönthet a Hirdetés elhelyezéséről és/vagy felfüggesztéséről, megszüntetéséről, Megbízottat bármely döntése kapcsán hátrányos jogkövetkezmény nem terhelheti.

10. Megbízott a Hirdetés eredményességéért semmilyen felelősséggel nem tartozik.
Megbízott kártérítési felelőssége kizárólag a neki felróható, tényleges és közvetlenül Megbízónál felmerülő károkra korlátozódik, Megbízott nem felelős a közvetett, vagy gazdasági következményes károkért, elmaradt haszonért, üzletért, jövedelemért, jó hírnévért, nem vagyoni kárért vagy várt megtakarításért.
Megbízott bármilyen neki felróható, tényleges, közvetlen károkozása esetén a Megbízottat terhelő kártérítés felső határa az egyedi megrendelés alapján létrejött megbízási szerződés szerinti, a Megbízó által a Megbízott részére ténylegesen megfizetett megbízási díj összege.
Megbízó tudomásul veszi, hogy a Ptk. értelmében a megbízási szerződésben meghatározott árak és egyéb előnyök a fenti felelősségkorlátozásból fakadó hátrányt kiegyenlítik.

II. Megrendelés követelményei, egyedi szerződés létrejötte

1. A Megbízott a Hirdetés megrendelését, illetve a megrendelés bármilyen módosítását kizárólag írásban (levélben vagy e-mailen) fogadja el.

2. Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell a Megbízó következő adatait:
a) vállalkozás esetén – a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően – a vállalkozás nevét; cégjegyzékszámát; székhelyét, számlázási címet, ha eltér a Megbízó székhelyétől; adószámát; elektronikus számla befogadására alkalmas e-mail címét; cégjegyzésre jogosult személy nevét és aláírását; a hirdetendő ingatlan adatait és a megrendelés megjelenési módját; a Médiaajánlat szerinti díjazás összegét és megfizetésének módját; a kreatív anyagokat; telefonos és e-mail elérhetőséget; valamint a jelen Általános Szerződési Feltételek megértését és elfogadását.

3. A Megbízott a megrendeléssel kapcsolatosan, annak technikai kivitelezhetősége tekintetében a megrendelés kézhezvételétől számított legkésőbb 2 munkanapon belül nyilatkozik a Megbízónak a megrendelés elfogadásáról és a kivitelezés feltételeiről, ideértve a díjra és annak megfizetésére vonatkozó feltételeket is.
A Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben csak előrefizetés mellett fogadja el a megrendelést.

4. A Megbízott fenntartja magának azt a jogot, hogy a megrendelést az okok közlése nélkül elutasítsa.

5. Megbízónak a Hirdetés szövegét a helyesírási szabályoknak, a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló törvény, a Grtv.,az Infotv., az Fttv., a Tpvt., valamint az NMHH rendeletei, állásfoglalásai, irányelvei rendelkezéseinek megfelelően kell elkészítenie. Megbízott a Hirdetés szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Megbízóval való egyeztetés nélkül is elvégezheti, de nem köteles annak elvégzésére.

6. Ha a Megbízott a megrendelést elfogadta, úgy a szerződés a Megbízó és Megbízott között a Megbízottnak a megrendelés elfogadását tartalmazó visszaigazolása és jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint létrejön. A Megbízott a szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a megrendelt és visszaigazolt Hirdetés Honlapon való megjelenését a megrendelésben rögzített díjazás ellenében biztosítja a Megbízó részére.

7. Amennyiben a megrendeléssel egyidejűleg a Hirdetés anyagának átadására nem került sor, úgy a Hirdetés kreatív anyagát a Megbízó köteles a megrendelés szerint lekötött kezdőnapot megelőzően legalább 5 (öt) munkanappal a Megbízó részére eljuttatni a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolásában meghatározott módon és technikai minőségben. Megbízott szükség esetén az általa előírt technikai feltételekről e-mailben tájékoztatja a Megbízót a megrendelés elfogadását tartalmazó visszaigazolásban.
A minimális technikai feltételeket a Médiaajánlat tartalmazza.
Az e-mailen elküldött Hirdetés anyaga csak sértetlen állapotban érkezhet meg.
Megbízott nem felel a megrendelés teljesítésének késedelméért, ha a Megbízó a Hirdetés anyagát nem a fentiek szerinti időben vagy nem megfelelő technikai minőségben adja át. A Megbízó felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok minőségéből vagy hiányából fakad.

8. Amennyiben a kreatív anyagokon a harmadik fél is szerepel (pl. mint promóciós partner), e tényt Megbízó köteles a megrendelés Megbízott részére történő megküldésekor Megbízottnak jelezni. Hasonló módon köteles Megbízó jelezni, amennyiben a kreatív anyagok nem a hirdető saját landing oldalára, hanem co-branded oldalra vagy harmadik fél weboldalára vezetik a látogatókat. Megbízó szavatol azért, hogy a harmadik fél megjelenítésére, továbbá a co-branded oldalra vagy harmadik fél weboldalára történő átirányítás kérésére, az arra vonatkozó adatok megadásra jogosult.

9. A Megbízott a Hirdetés tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, felelősség nem terheli.
A Hirdetés tartalmával kapcsolatos jogvitákból keletkező bármely jogkövetkezményeket, hátrányokat Megbízott jogosult a Megbízóra áthárítani.

10. A megbízási szerződésre a megrendelés leadásakor hatályos Médiaajánlatban meghatározott árak és hirdetési díjkedvezmények az irányadók.

III. A Hirdetés megjelenése, teljesítés

1. Az elfogadott megrendelés alapján a Hirdetés megjelenés előtti Megbízó általi visszavonása esetén Megbízó a Médiaajánlatban meghatározott 1 (egy) havi alap megjelenési díj 50%-ának megfelelő összeget köteles Megbízottnak kötbér jogcímén megfizetni.

2. A megrendelés csak írásban módosítható vagy mondható le.

3. Megbízó tudomásul veszi, hogy ha nem bocsátja határidőben a Megbízott rendelkezésére a megfelelő hirdetési anyagokat, és ezért Megbízott nem tudja időben elhelyezni a Megbízó hirdetését (például azért, mert a Megbízó nem juttatta el a szükséges kreatívokat a megfelelő formátumban, vagy későn juttatja el), ami a szerződés meghiúsulásához vezet, a Megbízottat kötbér jogcímén megilleti a Médiaajánlatban meghatározott 1 (egy) havi alap megjelenési díj.

5. Megbízott a Hirdetés esetében a személyes adatok kezelésével (pl. cookie-k) kapcsolatban a www.ujepitesulakasok.com/adatvedelem linken található szabályzat, valamint a GDPR szerint jár el, melyet Megbízó kifejezetten elfogad.

6. Megbízott nem vállal felelősséget a Hirdetésben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy Hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be. Megbízott nem vállal felelősséget olyan teljesítést akadályozó eseményért, mely az internet sajátos jellegéből fakadóan lép fel: különös tekintettel az internet hálózaton előforduló olyan forgalmi, technikai, vagy egyéb körülmények, amelyek az Internet működésével együtt járnak (pl. olyan kreatívok, amelyek bizonyos böngésző programokban nem jelennek meg).
A flash technológiát tartalmazó hirdetések megjelenítésének felhasználók általi engedélyezése a Megbízott szolgáltatásán túlmutató, az internet sajátos jellegéből fakadóan fellépő körülmény, így ezen hirdetések megjelenéséért Megbízott felelősséget nem vállal.

7. Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy egyedi, különleges megjelenéseknél egyedi árképzést alkalmazzon.

8. Megbízott – figyelemmel a Honlap feltüntetett céljára – nem vállal garanciát a Megbízó felé a hirdetői konkurencia (több hasonló profilú termék, szolgáltatás vagy cég hirdetése egyazon oldalon) kizárásáért.
Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott nem köteles vizsgálni azt sem, hogy egy konkrét ingatlanra vonatkozóan hányan hirdetnek a Honlapon.

9. A Megbízó szavatolja, hogy az általa megrendelt Hirdetés a Megbízottal történő kifejezett és külön megállapodás hiányában semmilyen formában és módon nem monitoroz felhasználói információkat, valamint a Hirdetésen keresztül nem gyűjt személyes és/vagy profilépítésre alkalmas adatokat.
Megbízott ezt jogosult folyamatosan ellenőrizni, megsértése esetén jogosult megtenni a szükséges intézkedéseket az illetékes hatóságok felé a jogosulatlan adatkezelés megakadályozása érdekében, valamint jogosult jelen ÁSZF szerinti jogaival is élni (pl. azonnali hatályú felmondás). Megbízott egyebekben is jogosult minden olyan intézkedés, bejelentés, vagy egyéb cselekmény megtételére, amelyet a tilalmazott magatartás (pl. jogosulatlan adatkezelés), illetve a sérelmes helyzet kivizsgálhatósága és megszüntethetősége érdekében szükségesnek ítél.

10. A Megbízott reklamációt csak írásban fogad el.
Az esetleges hibás teljesítés esetére csak újabb megjelenés, vagy ha ez nem lehetséges, árleszállítás megengedett. Hibás teljesítésnek csak az a megjelenés tekinthető, amely formájában és / vagy tartalmában oly mértékben tér el a megrendeléstől, hogy a hirdetés alapvető célját sérti vagy veszélyezteti.

11. A megbízási szerződést a felek közös megegyezéssel írásban megszüntethetik. Az elszámolás módját a felek közösen állapítják meg.

12. Bármely fél a határozatlan időtartamra létrejött megbízási szerződést jogosult 15 napos felmondási idővel írásban, a másik félhez címzett jognyilatkozatával felmondani. Megbízó ez esetben köteles az időarányos díjat Megbízottnak a számla kibocsátásától számított 15 naptári napon belül megfizetni.

13. Bármelyik fél a megbízási szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a szerződésszegőt magatartásának abbahagyására és annak következményei elhárítására reális határidőt tűzve felszólította, de az eredménytelenül telt el. Megbízó ez esetben köteles az időarányos díjat Megbízottnak a számla kibocsátásától számított 15 naptári napon belül megfizetni.

IV. Díjazás, számla megküldése

1. A Hirdetés elszámolása havonta vagy negyedévente, a Médiaajánlatban feltüntetett listaárak, illetőleg a megbízási szerződésben foglaltak alapján történik. A listaárban feltüntetett árak ÁFA-t nem tartalmaznak.

2. Megbízott elektronikus számlát küldhet Megbízó részére, aki köteles a számlát elektronikus formában befogadni.

3. Megbízó a megrendelésével kapcsolatos valamennyi értesítést – beleértve a fizetendő számlákat is – a Megbízó által az egyedi szerződésben megjelölt címre kerül kiküldésre. Amennyiben a Megbízó adataiban változás következik be, Megbízó köteles arról haladéktalanul írásban tájékoztatni a Megbízottat.
Ha nem bizonyítható, hogy egy adott értesítést korábban vették kézhez, az értesítések a következő esetekben számítanak kézbesítettnek:
a) Személyes kézbesítés esetén a kézbesítés napja az a nap, amely az értesítésre vonatkozó és az értesítést küldő fél birtokában lévő átadási-átvételi elismervényen az átvétel napjaként – az átvevő aláírásával hitelesítve – feltüntetésre kerül.
b) Tértivevényes, ajánlott vagy sima postai küldeményként történő kézbesítés esetén a kézbesítés napja a feladóhoz visszaérkezett tértivevényen feltüntetett időpont, illetve ha az nem állapítható meg, akkor az a nap, amikor a tértivevény vagy a postai küldemény a feladóhoz visszaérkezik. A „címzett ismeretlen” vagy „nem kereste” jelzéssel visszaérkezett tértivevény vagy küldemény esetében a kézbesítés a második feladástól számított ötödik munkanapon megtörténtnek tekintendő, ha a kézbesítés a fél által írásban közölt elérhetőségre történt.
c) Az e-mail üzenet a megrendelésben megjelölt e-mail címre küldés napját követő ötödik napon tekintendő kézbesítettnek.
d) A küldemény átvételének megtagadása esetén a kézbesítés időpontja az a nap, amikor a küldemény átvételét bizonyíthatóan megtagadták.

4. A Megbízott fenntartja magának a jogot az évközi árváltoztatásra, mely árváltoztatás a Médiaajánlatban való közzététellel hatályosul.
A már létrejött egyedi megbízási szerződéseket az esetleges árváltozások nem érintik. Az árváltozás azonban kihat az esetleges keretszerződés alapján leadott új megrendelésekre.

5. Megbízottnak jogában áll a Megbízóval kötött szerződésben a jelen ÁSZF-ben és a mindenkor érvényes listaárakban meghatározott engedményektől eltérő engedményt nyújtani a Megbízónak azzal, hogy az ilyen egyszeri kedvezményeket kizárólag az adott Megbízónak az adott szerződésre és annak tárgyára tekintettel nyújtja, ezen kedvezmény nyújtására egyéb esetben nem köteles.

6. Az egyedi megbízási szerződésekben foglalt kedvezmények és hirdetési összegek üzleti titok tárgyát képezik, ezekről a szerződő felek csak egymás írásos engedélyével adhatnak információt harmadik fél felé.

7. Az elfogadott megrendelés szerinti Hirdetésről a Megbízott a Megbízó nevére havi vagy negyedéves rendszerességgel a tárgyhó 10. napjáig számlát állít ki, amelyet a Megbízó részére eljuttat. A Megbízó köteles a kiállított számla összegét a fizetési határidőben kiegyenlíteni.
A Felek eltérő kikötése hiányában Megbízó a számla kibocsátásától számított 15 naptári napon belül köteles a díj megfizetésére.

8. Megbízó tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Megbízott a késedelemmel érintett időszakban a Ptk. szerint számított késedelmi kamatot és külön jogszabályban meghatározott költségátalányt számíthat fel.

9. Amennyiben a Megbízó a korábbi megrendelése kapcsán felmerülő fizetési kötelezettségét nem teljesíti, Megbízott jogosult – a késedelmi kamat felszámításán túlmenően – a még esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni a korábbi tartozások rendezéséig, illetőleg új megrendelés elfogadását megtagadni.

10. A Megbízó csak akkor jogosult a Megbízott felé költségek felszámolására, fizetés visszatartására vagy a fizetendő összeg csökkentésére, ha a Megbízott ehhez írásban hozzájárult, illetve ha ezen igények kapcsán a Megbízottat jogerősen marasztaló határozat született.

11. Vis major miatt elmaradt, vagy hibásan teljesített megjelenésért Megbízott semmilyen felelősséggel nem tartozik, igényt nem fogad el. Felek vis majornak fogadnak el minden olyan elháríthatatlan, a Megbízott érdekkörén kívül álló eseményt, melyet a Megbízott sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni, ide értve a hatósági aktust is.

V. Egyéb rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy Megbízó hozzájárul saját, a munkatársai, megbízottai, partnerei személyes adatainak a Felek között fennálló szerződések teljesítéséhez szükséges kezeléséhez, Megbízó köteles az ehhez szükséges engedélyeket beszerezni.

2. Az egyedi szerződésekben, illetőleg jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., Grtv., a GDPR, az Info tv., az Fttv., a Tpvt., valamint az NMHH rendeleteiben, állásfoglalásaiban, irányelveiben foglaltak vonatkozó rendelkezései az irányadók.
A Megbízott és a Megbízó a közöttük létrejött jogvitát megkísérli elsődlegesen egymás közt egyeztetéssel rendezni. Ennek meghiúsulása vagy eredménytelensége esetén az általános szabályok szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult a jogvita eldöntésére.

Alkalmazott, illetőleg felhívott jogszabályok:
Ptk.: Polgári Törvénykönyv, 2013. évi V. törvény;
Grtv.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
GDPR: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
Infotv.: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Fttv.: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;
Tpvt.: a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.törvény;
Mttv.: a médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló, 2010. évi CLXXXV törvény;
Smtv.: a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény;
Ekertv.: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

3. Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az ÁSZF valamely rendelkezésének esetleges módosításáról a Megbízott a módosítás hatályba lépésével egyidejűleg értesíti a vele hatályos szerződéses jogviszonyban álló Megbízókat. Jelen ÁSZF mindaddig érvényben van, amíg Megbízott annak változásairól partnereit írásban nem értesíti vagy az aktuális ÁSZF-et Megbízott weboldalán (www.ujepitesulakasok.com) nem teszi közzé.

Melléklet:
Médiaajánlat